Echtscheiding

Een echtscheiding is een voor alle betrokkenen emotioneel proces en heeft ingrijpende gevolgen. Er dient een groot aantal zaken te worden geregeld, waaronder:

  • De echtscheiding zelf;
  • Een regeling met betrekking tot de kinderen;
  • Alimentatie;
  • Verdeling van de bezittingen en schulden;
  • Pensioenverevening.

Het is wettelijk verplicht om een verzoek tot echtscheiding door een advocaat te laten indienen. De wetgever vindt het belangrijk dat partners die gaan scheiden zich van professionele assistentie voorzien. Uw advocaat zal u adviseren en bijstaan bij eventuele zittingen bij de rechtbank.

 

Gemeenschappelijk verzoek

Het aloude cliché dat echtparen bij scheiding vechtend over straat rollen is in veel gevallen niet juist. Ondanks de huwelijksproblemen slagen veel stellen er in om in goed overleg uit elkaar te gaan. U kunt u samen met uw partner tot één echtscheidingsadvocaat wenden als u samen bereid en in staat bent om in onderling overleg tot afspraken te komen. Deze afspraken worden onder begeleiding van de advocaat in een convenant vastgelegd. Wanneer beide partijen tot ondertekening zijn overgegaan, wordt het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Daarbij wordt verzocht om het convenant in de uitspraak van de rechtbank op te nemen, zodat de afspraken in het convenant niet alleen bindend zijn, maar de nakoming hiervan desnoods kan worden afgedwongen zonder verdere tussenkomst van de rechter.

De uitspraak van de rechter op een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding volgt meestal binnen 6 tot 8 weken na indiening van het echtscheidingsverzoek. U bent dan echter nog niet gescheiden. Pas nadat de uitspraak van de rechter in de registers van de  burgerlijke stand is ingeschreven, bent u officieel gescheiden. Om inschrijving te bewerkstelligen dient u nog een akte van berusting te ondertekenen, die wij u tezamen met de uitspraak toezenden.

 

Een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om een eigen advocaat te nemen. Deze advocaat zal vanuit uw perspectief adviseren en zodra daar aanleiding voor is in overleg treden met de advocaat van uw partner. In sommige gevallen blijkt het alsnog mogelijk om alsnog een regeling te treffen. In andere gevallen zal een beslissing van de rechter moeten worden gevraagd. In dat laatste geval start de echtscheidingsprocedure met een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding, dat wordt ingediend bij de rechtbank door de advocaat. De andere partner wordt dan door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Daarvoor is een eigen advocaat nodig. Deze partner kan in het verweerschrift zelf ook nog een aantal eigen verzoeken doen, waarop de andere partner dan vervolgens nog mag reageren. Vervolgens zal er een zitting bij de rechtbank gepland worden en ongeveer 6 weken na deze zitting volgt doorgaans de rechterlijke beslissing. De echtscheiding is dan nog niet officieel. De uitspraak van de rechtbank moet eerst worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Indien een partij het niet eens is met de uitspraak, kan deze partij binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 

Voorlopige voorzieningen

Als er voorafgaand of tijdens de echtscheidingsprocedure met spoed voorzieningen moeten worden getroffen, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan de advocaat voor u een voorlopige voorziening aanhangig maken bij de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.