Kinderalimentatie

Ouders hebben de verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen.
Een echtscheiding of het verbreken van een relatie brengt geen verandering in deze wettelijke plicht. Omdat ouders na een echtscheiding of relatiebreuk de zorg niet meer samen – vanuit een gezamenlijke huishouding – aan hun kinderen verlenen dient een regeling te worden getroffen voor de nieuwe situatie. Die regeling brengt mee dat de ouder die niet in overwegende mate voor de kinderen zorgt, aan de verzorgende ouder kinderalimentatie dient te voldoen. Deze kinderalimentatie is de bijdrage van de niet-verzorgende ouder in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

De hoogte van de kinderalimentatie is mede afhankelijk van de financiële draagkracht van de niet-verzorgende ouder. Ook nadat het kind meerderjarig wordt, is een bijdrage verschuldigd, indien het kind studeert of niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. In dat geval duurt de alimentatieplicht voort totdat het kind 21 jaar wordt.

 

Vaststelling kinderalimentatie

Er zijn twee manieren waarop de kinderalimentatie kan worden vastgesteld. De eerste is dat de ouders in overleg met de echtscheidingsadvocaat een bedrag aan alimentatie bepalen en dit in een echtscheidingsconvenant vastleggen. Als men er in onderling overleg niet uit komt, dan wordt de kinderalimentatie door de rechter vastgesteld. Voor de vaststelling van de kinderalimentatie hanteert de rechter speciaal daarvoor ontwikkelde normen, die ook wel de “Tremanormen” worden genoemd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tabellen die door het NIBUD zijn opgesteld. Alimentatie, dus ook kinderalimentatie, is een kwestie van behoefte en draagkracht. Bezien dient te worden welk bedrag nodig is om in de behoefte van de kinderen te voorzien (de behoefte) en in hoeverre de ouders in de nieuwe situatie in die behoefte kunnen voorzien (draagkracht).
De hoogte van de behoefte van de kinderen wordt bepaald aan de hand van het netto gezinsinkomen van de ouders per maand in de laatste periode van hun huwelijk of relatie. Als dat netto besteedbaar inkomen per maand gevonden is, kan aan de hand van de NIBUD tabellen “eigen aandeel ouders kosten kinderen” de behoefte van de kinderen worden vastgesteld. Is eenmaal de behoefte van het kind bepaald, dan wordt gekeken in hoeverre de beide ouders in staat zijn om dit bedrag te voldoen en hoeveel zij hieraan afzonderlijk dienen bij te dragen. Aldus wordt vastgesteld wat hun afzonderlijke draagkracht is.

 

Indexering en fiscale behandeling

De kinderalimentatie wordt jaarlijks met een wettelijk indexeringspercentage verhoogd. De ontvanger hoeft geen belasting over de kinderalimentatie te betalen.

 

Duidelijkheid vooraf

Wie gaat scheiden wil graag weten waar hij of zij nu precies aan toe is. Het is verstandig om de financiële gevolgen van een echtscheiding vooraf in kaart te brengen. Dat kan door zelf een alimentatieberekening te laten maken. Ons kantoor kan zo’n berekening voor u maken.

 

Meerdere scenario’s

Doorgaans geeft een alimentatieberekening voldoende duidelijkheid, zeker in eenvoudige gevallen waarin geen verschil van mening kan bestaan over de diverse cijfermatige invullingen. In veel gevallen is het beter om meerdere scenario’s door te rekenen. Dat kunnen bijzondere omstandigheden zijn, zoals de aanstaande verkoop van een woning, of een wijziging van de zorgregeling. Ook als u twijfelt aan de uitkomst van een alimentatieberekening kunt u bij ons kantoor terecht. Aan de hand van de oorspronkelijke berekening en uw gegevens, verstrekken wij u dan een second opinion.

 

Kosten

Wij realiseren ons ook dat de prijs van de advocaat een belangrijke factor is. Kroonen Verdult & Menheere Advocaten kan de alimentatieberekening desgewenst voor een vast tarief verrichten.

 

Informatie

Indien u een alimentatieberekening wilt laten maken of indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, neemt u dan gerust contact op met Marjanne Kroonen, Marja Verdult of Maria Menheere.