Beëindiging alimentatie

Artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de andere gewezen echtgenoot, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. In het geval de ex-partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat is dat eenvoudig vast te stellen. De alimentatieverplichting eindigt dan definitief.

De situatie wordt pas lastig als één van de ex-partners meent dat de ander samenwoont en de andere ex-partner ontkent dit. Dan moet de rechter eraan te pas komen. Niet alleen het gegeven dat de ex-echtgenoot samenwoont is van belang.

Uit de rechtspraak blijkt dat moet worden aangetoond dat tussen de samenlevenden (1) een affectieve relatie bestaat (2) die van duurzame aard is, en die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander (3) elkaar wederzijds verzorgen, (4) met elkaar samenwonen en (5) een gemeenschappelijke huishouding voeren.

De rechter neemt niet snel aan dat er sprake is van samenleven als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren en past een strenge toets toe. De plicht tot betaling van alimentatie eindigt immers definitief en herleeft daarna niet meer, ook niet in het geval de nieuwe relatie beëindigd wordt. Dit kan erg ingrijpend zijn.

Om discussies in de toekomst te voorkomen, kan het verstandig zijn om ten tijde van de echtscheiding al afspraken te maken hoe om te gaan met het samenwonen met een nieuwe partner. Er kan bijvoorbeeld een proeftermijn worden afgesproken. Woont de ontvanger van de alimentatie na afloop van deze termijn nog steeds samen met de nieuwe partner, dan eindigt deze partneralimentatieplicht. Is dat niet het geval, dan duurt de alimentatieverplichting voort. Ook kan men afspreken dat de betaling van de partneralimentatie tijdens de proeftermijn tijdelijk wordt opgeschort.

Zit u in een situatie die om een beëindiging of vermindering van alimentatie vraagt, aarzel dan niet om ons te raadplegen. Wij kunnen u nader adviseren.