Partneralimentatie

De partner die er ten gevolge van de echtscheiding financieel op achteruit gaat heeft in principe recht op partneralimentatie, mits de andere partner financieel in staat is om een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud te betalen.

 

Vaststelling van partneralimentatie

Partneralimentatie kan in onderling overleg tussen partijen worden vastgesteld. Komen partijen er echter samen niet uit, dan zal de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde een bedrag dienen vast te stellen. De vaststelling van partneralimentatie geschiedt, conform landelijk vastgestelde richtlijnen (de Trema-normen), door een vergelijking te maken van de behoefte van de ex-partner die alimentatie vraagt/behoeft en de mate waarin de andere ex-partner financieel in staat is om de bijdrage te betalen (draagkracht). De laagste van deze twee begrippen vormt in beginsel het maximaal te betalen bedrag. De ene partner kan dus niet meer ontvangen dan hij/zij nodig heeft, en de andere partner kan niet meer betalen dan hij/zij kan missen.

De behoefte wordt bepaald door de welstand van het gezin tijdens het huwelijk, waarbij onder meer het inkomen, het uitgavenpatroon en het spaargedrag van de partijen relevant zijn. Vervolgens wordt bekeken of de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft om (al dan niet gedeeltelijk) in die behoefte te voorzien.

 

Maximale duur partneralimentatie

Bij huwelijken die minder dan vijf jaar hebben geduurd en waaruit geen kinderen zijn geboren, is de alimentatieplicht gelijk aan het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd. Dus: als partijen na drie jaar huwelijk scheiden én kindloos zijn, duurt de alimentatieplicht maximaal drie jaar. Bij huwelijken die langer dan vijf jaar hebben geduurd en alle huwelijken waaruit kinderen zijn geboren, bedraagt de alimentatieplicht maximaal 12 jaar.

De alimentatieplicht eindigt altijd zodra de ex-partner die alimentatie ontvangt met een ander in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. De alimentatieplicht kan ook tussentijds eindigen wanneer de ex-partner die alimentatie ontvangt op een gegeven moment een zodanig hoog inkomen verwerft dat er geen behoefte meer is aan alimentatie.

Er zijn een aantal situaties denkbaar waarin een uitzondering geldt op de maximale alimentatietermijn van twaalf jaren. In drie gevallen geldt een uitzondering op deze regel:

  • Partijen kunnen overeenkomen dat de alimentatieplicht langer zal voortduren;
  • De wet limitering alimentatie geldt pas sinds 1 juli 1994. Alle voordien uitgesproken echtscheidingen vallen onder het oude regime dat uitging van een langere alimentatieplicht. Betaalt u al langer dan 15 jaar alimentatie? Raadpleeg dan een advocaat omtrent de mogelijkheden van beëindiging van de alimentatieplicht via een gerechtelijke procedure;
  • De wet kent een uitzondering op de maximale alimentatieduur indien de ex-partner die alimentatie ontvangt in ernstige financiële problemen zou komen door beëindiging van de alimentatie. Te denken valt aan gevallen waarbij de ex-partner invalide is of om andere redenen niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. In dat geval kan de alimentatieduur bij rechterlijke uitspraak worden verlengd. Een verzoek tot verlenging van de alimentatieduur moet binnen drie maanden na het einde van de looptijd van de alimentatie bij de rechtbank zijn ingediend. Nadien kan geen aanspraak meer op verlenging worden gemaakt.

 

Indexering

Tenzij partijen iets anders afspreken, wordt de alimentatie jaarlijks per 1 januari geïndexeerd aan de hand van het loonindexcijfer. Dit geldt zowel voor alimentatie vastgesteld bij gerechtelijke beslissing als voor onderling tussen partijen overeengekomen alimentatiebedragen.

 

Fiscale behandeling

Ontvangen partneralimentatie wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen en is daarom daarom fiscaal belast voor de alimentatiegerechtigde. Betaalde partneralimentatie is volledig in Box I aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de Belastingdienst.

 

Wijziging partneralimentatie

Zowel een rechterlijke uitspraak als een afspraak die in onderling overleg tot stand is gekomen, kan worden gewijzigd. De rechter kan onder meer tot wijziging overgaan wanneer de omstandigheden van een van de partijen zodanig wijzigen dat het onredelijk zou zijn om het oude alimentatieniveau te handhaven. Te denken valt aan het wegvallen van het inkomen van de alimentatieplichtige partij (verminderde draagkracht) of juist een inkomensverhoging bij degene die alimentatie ontvangt (verminderde behoefte).

 

Duidelijkheid vooraf

Wie gaat scheiden wil graag weten waar hij of zij nu precies aan toe is. Het is verstandig om de financiële gevolgen van een echtscheiding vooraf in kaart te brengen. Dat kan door het laten maken van een alimentatieberekening voor uw persoonlijke situatie. Wij kunnen zo’n berekening voor u maken.

 

Meerdere scenario’s

Doorgaans geeft een alimentatieberekening voldoende duidelijkheid, zeker in eenvoudige gevallen waarin geen verschil van mening kan bestaan over de diverse cijfermatige invullingen. Maar het komt veel vaker voor dat het nodig is om meerdere scenario’s door te rekenen. Denk aan situaties waarin de partners gezamenlijk eigenaar zijn van de echtelijke woning, die al dan niet op termijn verkocht gaat worden. Hoe gaan de lasten de komende tijd verdeeld worden en wat heeft dat voor gevolgen voor de draagkracht? En wat gebeurt er als één van de partners een huis huurt? Als alle gegevens zijn verzameld is het heel goed mogelijk om om de diverse scenario’s door te rekenen. Op die manier kunt u inzicht verkrijgen in de rechten en verplichtingen na de echtscheiding.

Ook als u twijfelt aan de uitkomst van een alimentatieberekening kunt u bij ons kantoor terecht. Aan de hand van de oorspronkelijke berekening en uw gegevens, verstrekken wij u dan een second opinion.

 

Kosten

Wij realiseren ons ook dat de prijs van de advocaat een belangrijke factor is. Kroonen Verdult & Menheere Advocaten kan de alimentatieberekening desgewenst voor een vast tarief verrichten.

 

Informatie

Indien u een alimentatieberekening wilt laten maken of indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, neemt u dan gerust contact op met Marjanne Kroonen, Marja Verdult of Maria Menheere.