Partneralimentatie

De partner die er ten gevolge van de echtscheiding financieel op achteruit gaat heeft in principe recht op partneralimentatie, mits de andere partner financieel in staat is om een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud te betalen.

 

Vaststelling van partneralimentatie

Partneralimentatie kan in onderling overleg tussen partijen worden vastgesteld. Komen partijen er echter samen niet uit, dan zal de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde een bedrag dienen vast te stellen. De vaststelling van partneralimentatie geschiedt, conform landelijk vastgestelde richtlijnen (de Trema-normen), door een vergelijking te maken van de behoefte van de ex-partner die alimentatie vraagt/behoeft en de mate waarin de andere ex-partner financieel in staat is om de bijdrage te betalen (draagkracht). De laagste van deze twee begrippen vormt in beginsel het maximaal te betalen bedrag. De ene partner kan dus niet meer ontvangen dan hij/zij nodig heeft, en de andere partner kan niet meer betalen dan hij/zij kan missen.

De behoefte wordt bepaald door de welstand van het gezin tijdens het huwelijk, waarbij onder meer het inkomen, het uitgavenpatroon en het spaargedrag van de partijen relevant zijn. Vervolgens wordt bekeken of de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft om (al dan niet gedeeltelijk) in die behoefte te voorzien.

 

Maximale duur partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de maximale duur van de partneralimentatie gewijzigd.
De maximale duur bij de beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 1 juli 1994 en 31 december 2019 bedroeg 12 jaar, behoudens bij een kinderloos huwelijk dat minder dan 5 jaar had geduurd.

Bij verzoekschriften tot echtscheiding die na 1 januari 2020 bij de rechtbank zijn ingediend gelden de volgende regels.

Hoofdregel

Als hoofregel geldt dat de duur van de partneralimentatieverplichting gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk – met een maximum van 5 jaar.
Als het huwelijk bijvoorbeeld 6 jaar heeft geduurd, is de alimentatieplicht nu nog 3 jaar. Heeft het huwelijk 12 jaar of langer geduurd, is de alimentatieplicht 5 jaar.

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel maakt de wet een aantal uitzonderingen. In die situaties kan er dus alsnog sprake zijn van een langere alimentatieduur dan 5 jaar.

– Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren die nog jonger zijn dan 12 jaren ten tijde van de echtscheiding, eindigt de verplichting pas als het jongste kind 12 jaar oud is.

– Is er sprake van een huwelijk langer dan 15 jaar en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW leeftijd? Dan eindigt de alimentatieverplichting wanneer de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. De duur van de  alimentatieverplichting is dan dus maximaal 10 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de partner.

– Als het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde vóór 1 januari 1970 is geboren, dan geldt een maximale alimentatieverplichting van 10 jaar.

Het kan voorkomen dat er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn. In dat geval geldt de langste termijn.

Ook is het mogelijk om zelf in onderling overleg de duur voor de partneralimentatie vast te stellen, bijvoorbeeld om deze te beperken, uit te sluiten of juist uit te breiden.

Na de wettelijke of vastgestelde duur, eindigt de partneralimentatie van rechtswege. Onder omstandigheden kan de termijn op verzoek van de alimentatiegerechtigde na ommekomst van de duur van de partneralimentatie, worden verlengd.

 

Indexering

Tenzij partijen iets anders afspreken, wordt de alimentatie jaarlijks per 1 januari geïndexeerd aan de hand van het loonindexcijfer. Dit geldt zowel voor alimentatie vastgesteld bij gerechtelijke beslissing als voor onderling tussen partijen overeengekomen alimentatiebedragen.

 

Fiscale behandeling

Ontvangen partneralimentatie wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen en is daarom daarom fiscaal belast voor de alimentatiegerechtigde. Betaalde partneralimentatie is volledig in Box I aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de Belastingdienst.

 

Wijziging partneralimentatie

Zowel een rechterlijke uitspraak als een afspraak die in onderling overleg tot stand is gekomen, kan worden gewijzigd. De rechter kan onder meer tot wijziging overgaan wanneer de omstandigheden van een van de partijen zodanig wijzigen dat het onredelijk zou zijn om het oude alimentatieniveau te handhaven. Te denken valt aan het wegvallen van het inkomen van de alimentatieplichtige partij (verminderde draagkracht) of juist een inkomensverhoging bij degene die alimentatie ontvangt (verminderde behoefte).

 

Duidelijkheid vooraf

Wie gaat scheiden wil graag weten waar hij of zij nu precies aan toe is. Het is verstandig om de financiële gevolgen van een echtscheiding vooraf in kaart te brengen. Dat kan door het laten maken van een alimentatieberekening voor uw persoonlijke situatie. Wij kunnen zo’n berekening voor u maken.

 

Meerdere scenario’s

Doorgaans geeft een alimentatieberekening voldoende duidelijkheid, zeker in eenvoudige gevallen waarin geen verschil van mening kan bestaan over de diverse cijfermatige invullingen. Maar het komt veel vaker voor dat het nodig is om meerdere scenario’s door te rekenen. Denk aan situaties waarin de partners gezamenlijk eigenaar zijn van de echtelijke woning, die al dan niet op termijn verkocht gaat worden. Hoe gaan de lasten de komende tijd verdeeld worden en wat heeft dat voor gevolgen voor de draagkracht? En wat gebeurt er als één van de partners een huis huurt? Als alle gegevens zijn verzameld is het heel goed mogelijk om om de diverse scenario’s door te rekenen. Op die manier kunt u inzicht verkrijgen in de rechten en verplichtingen na de echtscheiding.

Ook als u twijfelt aan de uitkomst van een alimentatieberekening kunt u bij ons kantoor terecht. Aan de hand van de oorspronkelijke berekening en uw gegevens, verstrekken wij u dan een second opinion.

 

Kosten

Wij realiseren ons ook dat de prijs van de advocaat een belangrijke factor is. Kroonen Verdult & Menheere Advocaten kan de alimentatieberekening desgewenst voor een vast tarief verrichten.

 

Informatie

Indien u een alimentatieberekening wilt laten maken of indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, neemt u dan gerust contact op met Marjanne Kroonen, Marja Verdult of Maria Menheere