Het indexeringspercentage voor 2023 is bekend!

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Hotel mama, of toch niet…?

‘Hotel Mama’ is een symbolische uitdrukking die wil aangeven dat jongeren steeds langer bij hun ouders blijven wonen. Maar als je na je 18e nog bij je ouders woont, hoe werkt dat dan? Moeten zij dan aan jou een bijdrage betalen voor je levensonderhoud en studie? Ouders zijn immers tot het 21e levensjaar onderhoudsplichtig voor…

Bezint eer ge “bewind “

In de praktijk komt het vaak voor dat ouders gedurende hun relatie een bankrekening op naam van hun kinderen openen, bijvoorbeeld om te sparen voor een latere studie. Wat echter niet voor iedereen duidelijk blijkt te zijn, is dat de gespaarde gelden niet tot het vermogen van de ouders behoren, maar onderdeel worden van het…

Dag van de scheiding

Sinds 2010 wordt door de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd. Op die dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een vechtscheiding. De vFAS pleit ervoor om het proces tijdens en…

Alweer friet!

Het kan voorkomen dat dat je als ouders niet altijd op één lijn zit qua opvoeding. Dat kan tijdens de relatie wel eens lastig zijn, maar na het beëindigen van een relatie des te meer. Met enige regelmaat krijgen wij dan ook de vraag of er echt niets aan te doen is dat de kinderen…

Het kindgesprek

Bij procedures, waarin beslissingen ten aanzien van kinderen moeten worden genomen,  worden minderjarige kinderen vanaf 12 jaar door de rechtbank opgeroepen voor een kindgesprek. Een rechter mag op grond van de wet namelijk niet eerder beslissen dan na een minderjarige van 12 jaar of ouder in de gelegenheid te hebben gesteld zijn of haar mening…

Hoe motiveer je een puber!

Wist u dat op grond van de wet niet alleen ouders, maar ook minderjarige kinderen verplichtingen hebben? De wet bepaalt namelijk in artikel 1:249 BW dat de minderjarige rekening dient te houden met de aan de ouder (of voogd) in verband het uit te oefenen gezag toekomende bevoegdheden, alsmede met de belangen van de overige…

Speak now or forever hold your peace!

Wie kent ze niet? De Hollywood-films waarin een vader, moeder of ex-partner tijdens een huwelijksvoltrekking opveert en hard ”I object!” roept, op de vraag of er iemand is die bezwaren heeft tegen het huwelijk zoals dat op het punt staat te worden voltrokken. Heb je je wel eens afgevraagd of het in Nederland ook mogelijk…

Welke achternaam krijgt mijn kind?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we een forse stap terug maken in de geschiedenis, en wel naar het jaar 1811. In dat jaar werd de Burgerlijke Stand in Nederland ingevoerd en werd bepaald dat kinderen automatisch de achternaam van de vader kregen, tenzij de vader onbekend was of weigerde het kind te erkennen.…