Van wetsvoorstel naar wet

Regelmatig schrijven wij over nieuwe wetsvoorstellen in het familierecht. Een voorstel is echter nog geen wet. Omdat een wet(swijziging) ingrijpende gevolgen kan hebben op het leven van burgers, dient voorkomen te worden dat een wet op lichtzinnige wijze tot stand komt. Een voorstel dient daarom een lange weg af te leggen, voordat van een wet…

Gezamenlijk gezag met een niet-ouder

Uit de informatie op onze website heeft u al kunnen opmaken dat gezamenlijk gezag ook kan worden uitgeoefend door een ouder van een kind samen met een zgn. niet-ouder (bijvoorbeeld een nieuwe partner van die ouder of een stiefouder). Deze vorm van gezamenlijk gezag kan alleen worden gerealiseerd als er maar één ouder met het gezag…

Het familierecht gaat met de tijd mee!

In februari 2017 schreven wij al over het rapport Herijking ouderschap, welk rapport bedoeld was om tegemoet te komen aan de veranderde maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij kinderen opgroeien in samengestelde gezinnen met bijvoorbeeld stiefouders of in meeroudergezinnen. Zo werd in dit rapport aangeraden om de mogelijkheid open te stellen voor meerouderschap, meerpersoonsgezag en het treffen van…

Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting

In het artikel scheiding en belasting schreven wij al over de mogelijke fiscale gevolgen van een scheiding. Daarbij wezen wij u er op dat een scheiding niet alleen van invloed kan zijn op uw toeslagen, maar ook op uw heffingskortingen, meer in het bijzonder de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze combinatiekorting is bedoeld om ouders te stimuleren…

D(ubbelganger)NA

Mensen doen de meest vreemde dingen als zij menen dat zij een risico lopen. Zo ook als sprake is van de vraag of men nu wel of niet de verwekker van een kind is. Het is voorgekomen dat in afstammingsprocedures een dubbelganger naar het door de rechtbank bevolen DNA-onderzoek wordt gestuurd. De dubbelganger kan dan…

Speciale overweging voor de kinderen

In veel familierecht procedures worden beslissingen genomen over de kinderen. Deze beslissingen zijn bedoeld voor de ouders die het immers niet eens kunnen worden. In zijn algemeenheid geldt dat kinderen zo veel mogelijk buiten de strijd tussen hun ouders moeten worden gehouden én dus ook buiten de procedures die tussen de ouders lopen. Zo veel…

Inenten? Wat als ouders het niet eens zijn?

Steeds meer ouders hebben kritiek op het Rijksvaccinatieprogramma en kiezen ervoor om hun kinderen niet te laten inenten. Maar wat als de ouders daar verschillend over denken? In het geval dat beide ouders het gezag over hun kind uitoefenen, betekent een dergelijk verschil van mening dat zij een geschil hebben over de gezagsuitoefening en dit…

Het is al 2019! Vergeet u niet te indexeren?

Jaarlijks wordt door de Minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd wordt. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks. Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. De verhoging…

Praktische tips bij het verbreken van een relatie

Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken (of als dat niet lukt, geeft de rechtbank een beslissing over) de gevolgen van de echtscheiding. Die gevolgen van de echtscheiding betreffen met name hetgeen er ten aanzien van kinderen en de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen geregeld dient te worden. Juridisch lijkt daarmee dan alles geregeld.…

Minderjarige vader en moeder

Minderjarigen staan onder gezag van hun ouders of voogd. Maar hoe is het geregeld als de ouders van een kind zelf nog minderjarig zijn? Een moeder verkrijgt van rechtswege het gezag over een kind. Dat geldt echter niet voor een minderjarige moeder, omdat deze in beginsel onbevoegd is om het gezag uit te oefenen. Een…